Preču garantijas noteikumi

SIA „4x4 Baltic” nodrošina piegādātās preces ražotāja garantiju.

Precei tiek nodrošināta garantija garantijas periodā pret rūpnieciskiem un/vai materiālu defektiem. Ja garantijas periodā tiek konstatēti rūpnieciski un/vai materiālu defekti, bojātā prece vai tās sastāvdaļa tiek salabota vai samainīta pret jaunu.

1. Terminu skaidrojums

1.1. Ražotājs nozīmē – Konkrētās preces ražotājs vai tā pārstāvis.

1.2. SIA „4x4 Baltic” nozīmē – SIA „4x4 Baltic”, VRN 40103526498; adrese: Prūšu iela 9-25, Rīga, LV-1057

1.3. Prece nozīmē – SIA 4x4 Baltic piegādātā prece.

1.4. Preces informācija nozīmē – informācija par attiecīgu preci, kas var ietvert jebkādas sekojošas sastāvdaļas: preces pavaddokumentāciju, lietotāja rokasgrāmatu, lietošanas instrukciju, apkopes instrukciju, uzstādīšanas instrukciju, preces etiķetes.

1.5. Garantijas periods nozīmē – periods, kurā tiek nodrošināta preces garantija pret defektiem un kas aprakstīti 8. Punktā

 

2. Lai iesniegtu garantijas pieteikumu, ir nepieciešams:

2.1. Precei ir jābūt uzstādītai saskaņā ar Preces informāciju

2.2. Precei ir jābūt apkoptai un apkalpotai, ievērojot jebkuru prasību, kas norādīta Preces informācijā.

2.3. Jāuzrāda preces iegādes dokumenti

2.4. Jāiesniedz garantijas pieteikums garantijas perioda ietvaros.

 

3. Garantija neattiecas uz apstākļiem, kad preces bojājums ir radies kādā no šādiem veidiem:

3.1. Preces neparedzēta, nepareiza, nevērīga vai ļaunprātīga lietošana.

3.2. Preces nepareiza uzstādīšana.

3.3. Preces noslogošana vairāk nekā norādīts Preces informācijā.

3.4. Izmantojot ar Preci tai neparedzētas sastāvdaļas, vai kopā ar to.

3.5. Izmantojot Preci automašīnām vai to modifikācijām, kas nav apstiprinātas Preces informācijā, vai ko nav rakstiski apstiprinājis Preces ražotājs.

3.6. Kas radušies sacensību vai sacīkšu laikā.

3.7. Lietojot Preci ārpus Preces informācijā minētā pielietojuma.

3.8. Preces informācijā neparedzētiem mehāniskiem bojājumiem.

3.9. Bojājumiem, ko izraisījuši ķīmiski elementi, piemēram, sāļi, skābes, u.c.


4. Garantijas pieteikuma procedūra ir šāda:

4.1. Atgrieziet Preci SIA „4x4 Baltic” vai vienojieties ar SIA „4x4 Baltic” par laiku, kad atvest automašīnu ar uzstādītu Preci, lai veiktu tās pārbaudi.

4.2. Uzrādiet SIA „4x4 Baltic” Preces iegādes dokumentus.

4.3. Ražotājs izskatīs garantijas pieteikumu un informēs par garantijas gadījuma piešķiršanu.

5. Kad Ražotājs akceptēs garantijas gadījumu, Ražotājs uz sava rēķina nomainīs vai salabos Ražotāja piegādāto Preci.

6. Visus izdevumus, kas radušies, lai pieteiktu garantiju, sedz klients uz sava rēķina.

7. Preces garantijas periods ir 2 gadi no pirkuma brīža, izņemot, ja Ražotājs ir noteicis citādi.